top of page

Levitamine kaasused

Bakalaureuse- ja magistritudengite jaoks
Sa oled oma bakalaureuse/magistri lõputöö lõpetanud ning see avalikustatakse peatselt ülikooli kodulehel. Avastad oma tööd lugedes, et ühest suurest osast on kõik viited kadunud. Samuti kaalud koos juhendajaga lõputöö põhjal teadusartikli avaldada. Lisaks sellele oled sa oma lõputöö tegemise toetuseks ka ühelt uurimuse sihtrühma esindajalt stipendiumit saanud.

Doktorandid
Teie meeskond lõpetas just artikli teie uurimistulemustega ning instituut on selle publitseerimise heaks kiitnud. Otsite ajakirju, mis teie töö avalikustaks ning otsustasite oma artikli korraga kahte kirjastusse saata, lootes, et üks neist selle avaldab. Peale töö esitamist leiate, et töö retsensent on teie endine kolleeg ning olete eelnevalt temaga koos artikli publitseerinud. Lisaks eemaldas üks teie kaasautor vahetult enne artikli avaldamiseks saatmist artiklist mõned negatiivsed tulemused.  Teie töö avaldatakse madalama taseme ajakirjas ja järgneval aastal soovitab instituudi juht teil sama artikkel kõrgema taseme ajakirjale esitada, et üksuse mainet tõsta.

Üldised

Juhtum 1

Doktorant L. on üllatunud leides ühest ajakirja artiklist mitmeid sõna-sõnalisi lõike oma
magistritööst. Viiteid magistritööle ei olnud. Artikli autoriks oli professor A.

Juhtum 2

Professor A publitseerib vanadel heebra käsikirjadel põhineva raamatu inglise keeles. Professor B tõlgib nimetatud raamatu eesti keelde. Ta kasutab ka Professor A koostatud tabeleid ja graafikuid. Oma raamatus viitab ta professor A-le ja kirjutab, et ka tema töötas raamatu aluseks olevate vanade käsikirjadega.

Juhtum 3

Juhendaja avastab juhendatava laual parasjagu kirjutatava artikli käsikirja muudetud tiitellehe, kuhu on lisatud juhendatava nimi. Samas on teada, et juhendatav ei ole suures mahus uuringusse panustanud.

Juhtum 4

Teadlane kirjutab oma hiljuti ilmunud artikli põhjal ajalehte arvamusloo. Tema eesmärgiks on tutvustada laiemale üldsusele oma teadutööd ja kuidas see saaks panustada ühiskondlikku arengusse. Teadlane märgib artiklis ära, et on samal teemal teadusartikli publitseerinud. Üks ajakirjanik otsib teadusartikli üles ja näeb, et teadlane ei ole ajaleheartiklis samamoodi viidanud kui teadusartiklis ja süüdistab teadlast plagiaadis.

bottom of page