top of page

Andmehaldus tugimaterjal

Otsi andmehalduse alast nõu ja osale vastavatel koolitustel. Andmehalduse põhimõtted aitavad teha paremaid valikuid: kuidas tagada andmete ja uurimismaterjalide (sh avaldamata) asjakohane haldamine ja kureerimine, sh mõistliku aja jooksul turvaline säilitamine. Otsi tugimaterjale ja abi  – paljudes ülikoolides on andmehalduse digitaalsed platvormid, nt Helsingi ülikoolis on Tuuli, samuti pakub keskkonda Sydney ülikooli raamatukogu või leia ülikooli/teadusasutuse andmehalduse kontrollnimekiri. Vaata näidisena andmehalduse kontrollnimekirja ja leia, milliseid andmehalduse aspektidega peaksid oma uurimuses arvestama. 

 

Andmetele ja uurimistöö materjalidele juurdepääs ja nende kasutamine peaks olema uurimuse raportis avatud ja uurijale enda jaoks põhjendatud. Taga, et juurdepääs andmetele on uurimistöö andmete haldamiseks võimalikult avatud, samas vajadusel kinnine ning vajadusel kooskõlas FAIR põhimõtetega (Findable – leitav, Accessible – kättesaadavad, Interoperable – ristkasutatav, Re-usable – taaskasutatav). Paljud ajakirjad nõuavad avaldamiseks juurdepääsu lähteandmetele. Selleks on vaja asjakohast andmehaldusplaani (Data Management Plan). Tutvu lähemalt FAIR põhimõtete selgitusega

 

Tõsta enda teadlikkust andmetest kui seaduslikest ja viidatavatest uurimistöö osast. Andmete omanikuks on uurija ja uuringuasutus. Kui uurimistöö viidi läbi projekti osana, võib projektileping andmete omandust reguleerida. Tutvu Andmekaitseseaduse regulatsioonidega (GDPR, uus versioon kehtib alates 2018.a maist) ning andmekaitseseaduse ülevaatega uurijale (inglise keeles).

 

Taga, et kõik uurimistöö tulemustega seotud lepingud või kokkulepped sisaldavad võrdseid ja õiglaseid sätteid nende kasutamise, omandiõiguse ja/või intellektuaalomandi õiguste kohta, küsi vajadusel vastavat nõu. Andmehalduse teema nõuab juhendamist – tuleks osaleda koolitusel, mille sisuks on kogutud andmete säilituse formaadid ja kuidas avatud juurdepääs peab arvestama isikuandmete kaitse regulatsioonidega. Uurija kui andmete omanik ja haldaja tagab võimalikult avatud juurdepääsu andmetele, samas tagab vajadusel andmete kinniseks kuulutamise ning peab kinni uuritavatele antud lubadustest. Teadusasutus annab juhised andmete säilitamise aja kohta, samal ajal säilitades isikustatud andmeid nii kaua kui vajalik ja nii lühidalt kui võimalik. Uurija vastutab andmete turvalisuse eest ja tagab vajadusel nende ohutu ja nõuetekohase hävitamise.

bottom of page